Scroll Top

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Franciszkański Sekretariat Misyjny MUTIMA (dalej FSM MUTIMA) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, 34-130; przy ul. Bernardyńskiej 25, będący częścią Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce (Ojcowie Bernardyni) NIP 676-21-11-095, 040014471, adres poczty elektronicznej: misje@bernardyni.pl

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych i realizacji praw za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: titoofm@gmail.com

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

3.1. informacje o planowanych wydarzeniach organizowanych przez FSM MUTIMA:

3.1.1. w celu marketingu bezpośredniego własnej działalności charytatywno-opiekuńczej FSM MUTIMA  oraz promocji wolontariatu i działalności organizacji FSM MUTIMA, tj. przesyłania informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym organizowanych przez FSM MUTIMA, informacji na temat wsparcia FSM MUTIMA  dla osób potrzebujących pomocy, w tym w szczególności rodzinom, dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, migrantom i uchodźcom, prowadzonego w formie listowej (tradycyjnej komunikacji papierowej) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na pozyskiwaniu środków pieniężnych i niepieniężnych na realizację zadań objętych statutową działalnością FSM MUTIMA; oraz

3.1.2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora,  polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3.2.  komunikacja z darczyńcami FSM MUTIMA:

3.2.1.  w celu składania podziękowań za okazane wsparcie, jak również wysyłania życzeń okolicznościowych przez FSM MUTIMA, prowadzonej w formie listowej (tradycyjnej komunikacji papierowej) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu komunikacji z darczyńcami w celu realizacji zadań statutowych MUTIMY; oraz

3.2.2.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3.3.  formularz kontaktowy z FSM MUTIMA dla darczyńców:

3.3.1. w celach analitycznych, statystycznych oraz kontrolnych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk oraz kontroli prawidłowości wykonania celu, w szczególności sposobu wykorzystania środków pieniężnych i niepieniężnych w ramach przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych w celu doskonalenia dopasowania działań pomocowych FSM MUTIMA do problemów osób potrzebujących; oraz

3.3.2.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4.  FSM MUTIMA może przetwarzać dane osobowe darczyńców w postaci następujących kategorii danych: podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz ewentualne inne dane zawarte w formularzu płatności na stronie https://misje.bernardyni.pl albo w poleceniu przelewu tradycyjnego lub bankowego.

5. Odbiorcami udostępnionych przez Państwo danych mogą być:

5.1.1.  personel Administratora;

5.1.2. firmy świadczące na rzecz FSM MUTIMA usługi hostingowe i informatyczne na podstawie umowy powierzenia;

5.1.3. podmioty/osoby uczestniczące lub działające na zlecenia FSM MUTIMA na podstawie umowy powierzenia;

5.1.4. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;

5.1.5. jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących Administratora.

6. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

7.1.1.  okres wynikający z obowiązku archiwizacji na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

7.1.2. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas;

7.1.3. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w tym przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń względem administratora.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

8.1.1. prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

8.1.2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda);

8.1.3. prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych;

8.1.4. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwo zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

8.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

8.1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Administratora i/lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym;

8.1.7. prawo do przenoszenia danych Państwa danych osobowych;

8.1.8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych/udzielenia zgody skutkuje odmową udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do FSM MUTIMA w treści przedmiotowego formularza kontaktowego. Jednocześnie FSM MUTIMA informuje, że może profilować Państwa dane osobowe, jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem, nie będą podejmowane bez udziału człowieka.

Kontakt

Adres:

ul. Bernardyńska 25

Kalwaria Zebrzydowska 34-130

Polska

Konto bankowe:

26 1020 1433 0000 1902 0214 9334
PKO BP

Adres e-mail:

Nasze projekty
Clear Filters
Kontakt

Adres:

ul. Bernardyńska 46

Kalwaria Zebrzydowska 34-130

Polska

Konto bankowe:

PKO BP 26 1020 1433 0000 1902 0214 9334
 

Adres e-mail:

2024 © MUTIMA – Franciszkański Sekretariat Misyjny

Polityka prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny.