Najnowsza publikacja o franciszkańskiej działalności misyjnej

…Piękną i wdzięczną pamięcią o polskich misjonarzach, zwłaszcza franciszkańskich, było sympozjum naukowe w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej zatytułowane: „Franciszkańska działalność misyjna w służbie Ewangelii”. W myśl prawdy, że Chrystus Pan powołuje zawsze z liczby uczniów tych, których sam chce, aby byli z Nim i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki narodów (por. Redemptoris missio, 65) zwrócono uwagę na kilka takich wybitnych postaci, których misyjną działalność opisuje niniejsza publikacja. Ten ofiarny wysiłek głoszenia Ewangelii rozciąga się w czasie i w przestrzeni geograficznej, od średniowiecza po nasze czasy, od dawnych ziem Polski i Litwy aż po Azję, Afrykę i Amerykę Południową.

Należy więc szczerze pogratulować organizatorom tego sympozjum, ponieważ niniejsza publikacja jest cennym naukowym owocem sympozjum, ale jeszcze bardziej pamięcią o tych, którzy natchnieni Duchem Świętym, i posłani przez Kościół ośmielili się pójść, aby głosić Ewangelię.

+ Jan Piotrowski

   Biskup Kielecki
Pomysł zorganizowania sympozjum misjologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej, którego zwieńczeniem jest niniejsza publikacja, zrodził się podczas sympozjum
w Białymstoku w 2018 roku. Poddano wówczas pod dyskusję cykl spotkań o charakterze naukowym z okazji setnej rocznicy ukazania się listu apostolskiego papieża Benedykta XV Maximum Illud. Omawiano także przygotowania do zbliżającego się miesiąca misyjnego (października 2019) pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”. Na spotkaniu franciszkańskich sekretarzy do spraw ewangelizacji misyjnej, które odbyło się wiosną 2019 rou w Gdańsku, zaproponowano, by zaprosić do współpracy wszystkie dziesięć prowincji franciszkańskich. Sympozjum naukowe zatytułowane Zakon Franciszkański w służbie Ewangelii zgromadziło
w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej prelegentów zarówno zakonnych, jak i świeckich, a także sympatyków misji oraz 120 zakonników z trzech gałęzi franciszkańskich: obserwantów, konwentualnych i kapucynów.

            Publikację otwiera homilia wygłoszona przez o. Teofila Czarniaka, Ministra Prowincjialnego Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy św. na rozpoczęcie sympozjum w kaplicy św. Franciszka z Asyżu w budynku seminaryjnym. Prelegenci podczas swoich wystąpień zasygnalizowali jedynie problematykę zagadnienia, które w całości zostało zamieszczone w tymże wydaniu

            Pierwszy odczyt Tomasza Szymczaka OFMConv pt. Franciszkański misjonarz brat Celestyn Mieczysław Moszyński dotyczył heroicznej działalności brata Celestyna, bliskiego współpracownika o. Maksymiliana Kolbego, który pracując ofiarnie na misjach w Japonii, zmarł w młodym wieku na tyfus.

             Zbigniew Jaskowski OFMConv w swym artykule Świętobliwi Misjonarze franciszkańscy historycznego terytorium obejmującego obecną Prowincję św. Kaksymiliana Kolbego w Polsce przybliżyli postaci misjonarzy franciszkańskich od XII wieku po czasy współczesne. Autor zwrócił szczególną uwagę na ich świętość życia potwierdzoną przez naocznych świadków oraz ich czcicieli.

            W następnym referacie Placyd Górka OFM poddał krytycznej analizie sytuację przed ukazaniem się listu generała Zakonu Braci Mniejszych o. Johna Vaughna Afryka nas wzywa. Autor omówił „Projekt afrykański” i zaangażowanie franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach – Panewnikach w pracę w Tanzanii pośród wyznawców chrześcijaństwa i islamu.

            Kolejny artykuł: Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi w posłudze misyjnej w Azji, to dzieło Błażeja Bernarda Kurowskiego OFM. Podkreślił on rolę, jaką odegrali franciszkanie Prowincji św. Jadwigi w posłudze misyjnej w Chinach. Mimo prześladowań pozostali oni wierni Chrystusowi, niejednokrotnie oddając swoje życie w obronie wiary i wartości chrześcijańskich.

            W drugiej części sympozjum w sesji popołudniowej jako pierwszy prelegent wystąpił Aleksander Sitnik OFM. W odczycie zatytułowanym Wspomnienie bernardyńskiego misjonarza w Ziemi Świętej Norberta Golichowskiego OFM (1848 – 1921) przedstawił on życie i działalność o. Norberta od chwili jego narodzin po ostatnie lata życia, które zakończył w leżajskim klasztorze.

            Kolejny artykuł odczytany przez Marcelego Ryszarda Gęślś OFM nosił tytuł Życie, działalność i obecność bernardynów w Martin Coronado w Argentynie – wybrane zagadnienia. Autor odniósł się w nim do pracy misyjnej bernardynów w Argentynie, którzy przez ponad sześćdziesiąt lat starali się przekazywać miejscowej ludności oraz rodakom ducha chrześcijańskiego i patriotycznego. Ze szczególną uwagą została podkreślona twórcza działalność tych zakonników, którzy poświęcili swoje życie misjom i zostali pochowani na obsługiwanym przez nich cmentarzu w Pablo Podesta. Wśród nich byli też tacy, których tamtejsi mieszkańcy nazwali świętymi.

            Misje franciszkańskie na łamach czasopisma ‘Missyje Katolickie” z lat 1882-1906 to dzieło Szymona Wilk. Przybliżył on rolę, jaką odegrał ów miesięcznik w szerzeniu idei działalności misyjnej na terenach Galicji oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Dogłębnie podjęta tematyka pracy misyjnej zaprezentowana w piśmie obejmowała bogatą działalność na tym polu trzech gałęzi franciszkańskich, mając wpływ na kształtowanie się ducha misyjnego
w polskim społeczeństwie XIX i XX wieku.

            Zamysłem niniejszej publikacji było przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu pracy misyjnej wszystkich dziesięciu prowincji franciszkańskich w Polsce. Składam wyrazy podziękowania tym współbraciom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do wspólnego działania, nadsyłając opracowane artykuły. Szczególnie słowa wdzięczności kieruje do ks.bpa Jana Piotrowskiego, członka Komisji ds. Misji przy Episkopacie Polski, za opatrzenie wstępem niniejszego zbioru. Na koniec pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili Siudo powstania tego wspaniałego dzieła wiążącego franciszkańskie prowincje, przez co pokazali, jak bliska ich sercom jest sprawa głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Marceli R. Gęśla OFM

Sekretarz ds.misji i ewangelizacji